Levende Stenen

Meedoen in de Evangelische Gemeente Bommelerwaard, Kerk met Passie

Lees alle activiteiten door, of...

Levende Stenen

1 Petrus 2:5 stelt: En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd.

In de Levende Stenen zijn alle taken opgenomen, behorende bij de activiteiten die vanuit onze gemeente worden georganiseerd én die activiteiten waarvoor het praktisch noodzakelijk is om van tevoren te weten wie eraan deelneemt (bijvoorbeeld huisgroepen).

In het huidige seizoen zijn de activiteiten/taken door veel mensen uitgevoerd. Per 1 september 2020 leggen alle mensen (m.u.v. oudsten en bestuur) hun huidige taken neer. De bedoeling is dat iedereen die onze gemeente bezoekt, zich afvraagt welke plek hij/zij binnen onze gemeente wil vullen in het komende jaar (1 september 2020 tot 1 september 2021).

Het mag gerust zo zijn dat je weer dezelfde taken aankruist als die je in het afgelopen seizoen hebt gedaan. Het kan voorkomen dat teveel mensen zich aanmelden voor een bepaalde taak; in het geval we geen beroep op je aanbod zullen doen, nemen we contact met je op. In het geval dat je niets aankruist, wil je dan toch het formulier invullen?

Het invullen van de Levende Stenen kan uiterlijk tot 7 juni 2020.

We zien met jullie uit naar een nieuw gezegend seizoen waarin een ieder op zijn en haar wijze meewerkt aan de bouw van het geestelijk huis.

Het dagelijks bestuur

Wat is er allemaal mogelijk?

Ook in seizoen 2020-2021 biedt de EGB talloze mogelijkheden op mee te doen. Hieronder vind je een overzicht van de deelgebieden en de taken die daarbij horen.

Huisgroepen

In kleine groepen naar elkaar omzien.


De kleinste eenheid in de gemeente

De groepen bestaan uit 10 – 12 personen die om de week bij één van de deelnemers thuis samenkomen. De huisgroep biedt een plek om te bouwen aan relaties met andere christenen. De inhoud van de avonden ligt niet strikt vast. Elementen die regelmatig aan bod komen zijn: samen zingen, gebed, delen van de dingen die ons bezighouden (zowel vreugde als verdriet), doorpraten over een preek, het lezen uit Gods Woord, enz. Huisgroepleden hebben verder alle vrijheid om de avonden vorm te geven. Huisgroepen zijn vooral bedoeld om naar elkaar om te zien.

Zondagmorgen

Op zondagochtend staat de eredienst centraal. In deze dienst zijn verschillende taken die ingevuld moeten worden. We komen wekelijks samen op zondagochtend om 10.00 uur. Voor, tijdens en na deze samenkomst zijn er diverse mensen nodig.

 • Zangers & muzikanten
 • Geluid-, beamer- en livestreamtechnici
 • Welkomsteam & koffieschenkers
 • Gebedsteam
 • Collectetellers


Kinderen in de kerk

Voor de kinderen van 0 tot en met groep 8.


Op hun niveau leren over God en Jezus

Voor de allerkleinsten binnen onze gemeente is er op zondagmorgen tijdens de samenkomst een crèche, waar ze liefdevol worden opgevangen en verzorgd.

Vanaf 2,5 jaar is er een speciaal programma voor onze kinderen. Hier leren ze dat ze al jong mogen weten en beseffen wie Jezus is. Ze luisteren naar en praten over verhalen en thema’s uit de Bijbel.

Daarnaast wordt er met elkaar gezongen, gebeden en gespeeld en wordt het thema praktisch uitgewerkt. In totaal zijn er circa 75 mensen nodig.

Tieners / Jeugd

Voor alle jongeren van binnen onze gemeente en voor hun vrienden daarbuiten, in de leeftijd van het Voorgezet Onderwijs tot ongeveer 20 jaar, is er de jeugdgroep: Jeugd EGB.

De jeugd heeft de toekomst!

Eens in de twee weken komt deze groep op zondagavond bij elkaar. Vriendschap en geestelijke opbouw staan centraal. Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten, wordt er ongeveer vier keer per jaar een extra activiteit georganiseerd.

Als jeugdleider ben je aanwezig op de jeugdavonden en tijdens de georganiseerde activiteiten. Je taken variëren van het houden van een inleiding op een thema, het bidden voor jongeren en het deelnemen aan gesprekken en activiteiten met de jongeren. Daarnaast zijn er mensen nodig die ondersteunend aanwezig zijn en taken vervullen als het organiseren van een activiteit, bardienst of koken voor de jongeren. Heb je een hart voor tieners en jongeren en wil je hen voorleven in- en wijzen op het leven met Jezus, geef je dan op.

55+

Met leeftijdsgenoten samenkomen.

Komt allen tezamen

Elke laatste woensdag van de maand komen 55-plussers samen in Pand 9. Van 10.00 uur tot 12.00 uur is er de ruimte om met elkaar te bidden, te zingen, een Bijbelgedeelte te overdenken, een spel te spelen en persoonlijke zaken te delen.
De deelnemers bereiden om de beurt iets voor, openen dan ’s morgens de ruimte waar wordt samengekomen en zetten daar tafels en stoelen klaar. Ook zorgen zij voor enige aankleding van de ruimte en voor iets lekkers bij de koffie.

Praktische zaken

Voor een schone en veilige kerk.


Schoonmaak

In teams van twee personen verzorg je eens in de twee maanden verschillende schoonmaaktaken om de EGB ruimtes in Pand 9 netjes te onderhouden. Dit houdt onder andere in: tafels en stoelen afnemen, stofzuigen en dweilen. Bij het aanmelden kun je een voorkeursdag aangeven. Bij het indelen van de teams wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. Het tijdstip waarop wordt schoongemaakt kan in overleg met de teamgenoot worden bepaald.

BHV en EHBO

Waar mensen bij elkaar zijn, is het belangrijk om de veiligheid van al die mensen te waarborgen. Daarom zijn er tijdens de samenkomsten BHV-ers en EHBO-ers nodig. Ben je in het bezit van een BHV en/of EHBO certificaat/diploma, dan verzoeken we je om dit aan te geven.

Gebed

'Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.’ Kolossenzen 4:2

Omdat bidden werkt!

De Bijbel roept ons op vele plaatsen en manieren op om te bidden. We mogen dankzeggen, voor anderen bidden, stil zijn en God zoeken in gebed. Binnen onze gemeente bieden we op verschillende manieren ruimte voor gebed. Dit doen we door:

 • Het houden van wekelijkse gebedsbijeenkomsten. Hier bidden we onder andere voor dingen die in de gemeente spelen en voor onze broeders en zusters in het buitenland die vervolgd worden.

 • Het inzetten van gebedsteams. Een gebedsteam bestaat uit gemeenteleden, die bijvoorbeeld na elke dienst de mogelijkheid bieden om voor je te bidden.

 • Mee te werken aan de Week van Gebed & Nacht van Gebed.

 • Te werken met gebedsmail. Gemeenteleden (maar ook anderen) kunnen gebedspunten hiervoor aanleveren. De bidders, die zich daarvoor aanmelden, bidden dan thuis of op de plek waar ze op dat moment zijn voor dit gebedspunt. Wanneer je je aanmeldt om mee te bidden, ontvang je per e-mail de gebedsverzoeken.


Omzien naar elkaar

Voor wie het zelf niet kan.

Pastoraat

In een gemeenschap is omzien naar elkaar de normaalste zaak. In vreugde en verdriet. Soms is het van belang dat hulp wordt geboden door mensen die daar bekwaam voor zijn. Van een pastoraal medewerker wordt verwacht dat hij of zij geestelijk volwassen is, kan luisteren, goed kan omgaan met mensen en waar nodig op tijd professionele hulp inschakelt.

Diaconie

Diaconie in de EGB wordt geïnspireerd vanuit het Evangelie van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag. Als diaconie willen we dienstbaar zijn in de eerste plaats naar God en ook aan elkaar. Omzien naar elkaar is een taak van de hele gemeente. Uw ogen, oren en helpende handen zijn nodig, samen met het Diaconale Team, als leden van de gemeente van Jezus Christus, voor de nood om ons heen. (Matth. 7:12).

Toneel en drama

Door middel van toneelspel kunnen thema’s en situaties op een pakkende manier dichtbij de mensen worden gebracht.

Drama

Dit kan door een opzichzelfstaand stuk uit te spelen, of door ter voorbereiding van een preek de doelgroep te prikkelen met een stukje drama. Daarnaast kan drama een onderdeel zijn van een evangelisatieactiviteit. Heb je toneelervaring of vind je het ontzettend leuk om toneel te spelen en denk je hier talent voor te hebben, geef je dan op voor de dramagroep.

Groeien in liefde
voor de mensen om ons heen

Op vele manieren kunnen we ons inzetten voor de mensen om ons heen. Kies de wijze die bij je past. Of probeer een jaartje iets nieuws uit.

Open Morgen

Christus’ liefde delen met de mensen die als gast komen.


Bakkie doen?

Samen met je “duo-partner” heb je als taak: van tevoren bidden voor de morgen, praktische voorbereidingen treffen, zoals koffie/thee zetten en gezelligheid creëren. Tijdens de morgen bied je gasten gastvrijheid en een luisterend oor. Na 12.00 ruim je samen de ruimte op. Twee keer per jaar woon je de vergaderingen van het team ‘open morgen’ bij.

Dienstbaarheid

Voor wie het zelf niet kan.

Er zijn voor de ander

Als Evangelische Gemeente Bommelerwaard willen we zowel binnen als buiten onze gemeente praktische hulp bieden in situaties waar dit eenmalig of voor langere tijd nodig is. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor een zieke, door het bezoeken van een eenzame oudere of door het opknappen van een huis of tuin bij mensen die dit zelf niet kunnen. Op deze manier willen we Jezus’ liefde laten zien aan de mensen om ons heen.

Evangelisatie

Bereik de wereld,
offline en online.


Verspreiden van het Evangelie

Vanuit de Bijbel roept Jezus ons op de goede boodschap te verspreiden onder alle volken. Jaarlijks worden verschillende evangelisatiemogelijkheden onderzocht, voorbereid en georganiseerd om mensen bekend te maken met het verlossende werk van Jezus Christus. Wij willen de mensen offline en online bereiken via diverse media en activiteiten, dit doen we door middel van:

 • Organiseren evangelisatiediensten (zoals kerstmusical)

 • Evangelisatie buiten de diensten en ons kerkgebouw (zoals straatevangelisatie)

 • Online evangelisatie (via diverse social media en websites)

Deel je deze passie, dan kun je je aanmelden voor Team Evangelisatiediensten.

Zending

Ondersteun hen die de wereld bereiken.


Zendeling onder de aandacht brengen

Onze gemeente wil oog hebben voor zending en werelddiaconaat, zendelingen en zendingsprojecten ondersteunen door middel van gebed en financiën en waar mogelijk zelf mensen uitzenden om Gods liefde op de wereld door te geven.
De zendingscommissie brengt zending en werelddiaconaat onder de aandacht bij de gemeente en onderhoudt contact met zendelingen.

Vakantie? Werken!

Ga eens wat doen in de vakantie.

Werkvakanties

(Twee-)jaarlijks wordt er voor en door de jeugd van de EGB (en andere gemeenten) een werkvakantie georganiseerd. Wil jij dit doen? Geef je dan op.

Communiceren kun je leren


Communicatie

 • Interne communicatie
 • Externe communicatie
 • PassiePost
 • Website(s)
 • Social media

Communiceren!!

Het communicateam houdt zich bezig met interne en externe communicatie. Zij zorgt voor het wekelijks uitbrengen van de PassiePost. Verder wordt er aan promotie gedaan via de website en diverse social media zoals MailChimp, Twitter, Instagram en Facebook. Zij ondersteunt op verzoek de communicatie bij activiteiten die vanuit onze kerk worden georganiseerd. Dit kan digitaal zijn, maar ook via persberichten voor kranten en kerkbladen. Heb jij op een of meerdere van deze disciplines bekwaamheden, of vind je het leuk dit te leren, meld je dan aan.

Films & foto's

Leg bijzondere momenten vast.


Film en fotografie

Tijdens bijzondere diensten en gelegenheden worden foto’s en/of filmbeelden gemaakt. Het opgenomen materiaal wordt vervolgens waar nodig bewerkt en gedistribueerd. Er wordt van je verwacht dat je enige ervaring en de beschikking over goed materiaal hebt.

Columns

Een inkijkje in jouw leven.
(Mag ook anoniem of onder pseudoniem.)

Columns schrijven

Op kerkmetpassie.nl verschijnt eenmaal per veertien dagen een column van 300 tot 400 woorden. Er werken bij toerbeurt verschillende schrijvers aan mee. Het gaat om luchtige columns die mogelijk een glimlach teweeg brengen of tot nadenken stemmen. Ben jij vaardig met de pen en met taal? Meld je dan aan.

Je meldt je aan voor één seizoen.

Dus je kunt ook eens voor een jaar kijken of iets nieuws je bevalt. We kijken uit naar een geslaagd seizoen 2020-2021!